GAF:s årsmöte 15 May 2016

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED GAF 2016

Tid: Klockan 10:00 Söndagen den 15.52016
Plats: Chris Allen, Jordgubbsgränd, Färjestaden
Närvarande: Jörgen Danielsson, Ulf Petersson, Alf-Arne Olsson, Martin Nilsson, Rose-Marie och Christer Johnsson, Fred Johansson, Lars Magnusson, Claes Martinsson, Roland Mattsson, Sven Bernesson (per telefon).

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Sittande Jörgen Danielsson

§3. Dagordningen fastställdes för årsmötet – Godkändes

§4. Val av sekreterare för årsmötet – Ordföranden

§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet – Alf-Arne Olsson, Roland Mattsson.

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelsen för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2015 föredrogs av ordföranden och godkändes.

§8. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2015. Vice kassör Sven Bernesson deltog på telefon. Godkändes.

§9. Revisionsberättelsen för GAF 2015 – Revisorn Alf-Arne Olsson läste upp revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§10. Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2015.

§11. Kassören föredrog verksamhetsplan och budget för 2016. – Det berördes redan under punkten §8. Godkändes.

§12. GAF:s firmatecknare under 2016 – Beslöts ordföranden och kassören var för sig.

§13. Val av ordförande för GAF 2016 – BeslötsJörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval.

§14. Val av vice ordförande 2016 – Beslöts Fred Johansson, 1 år, omval

§15. Val av kassör 2016 – Fred Johansson, ordinarie, 1 år, nyval.

§16. Val av vice kassör 2016 – Beslöts Sven Bernesson, Uppsala, 1 år, omval.

§17. Val av sekreterare 2016: – Beslöts fortsatt vakant. Uppgiften sköts av ordföranden.

§18. Val av övriga styrelseledamöter för 2016: Beslöts Claes Martinsson, Tokyo/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval.

§19. Val av två suppleanter i styrelsen 2016: Beslöts Lars Magnusson, Borgholm, 1 år, omval, Ulf Petersson, Karlskrona, 1 år, nyval.

§20. Val av föreningsrevisor för 2016: Beslöts Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1 år, ordinarie, omval, suppleant Roland Mattsson, Färjestaden, 1 år, nyval

§21. Val av valberedning för 2016: Beslöts ordinarie Rose-Marie Johnsson, Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant, Chris Allen.

§22. Medlemsavgiften för 2017.

  • Styrelsen föreslog att årsmötet skulle godkänna förslag på
    fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF. Sedan november 2011 kostar det 110 kronor på grund av ökad tryckkostnad för Telescopium. 90 kronor blir alltså kvar till GAF.
  • Förslaget omfattade också att årsmötet beslutar även att GAF för 2017 ska ha avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. (Detta är godkänt av SAAF genom vice ordförande Jan Persson).
  • Efter en längre diskussion på grund av SAAF:s sena besked om att de som vår moderförening minskat det ekonomiska stödet till hyran för lokalen för sensommarens Sagittarius-arrangemang från 3000 kronor till 1000 kronor beslöts att GAF trots allt också 2017 ska fortsätta gruppansluta medlemmar till SAAF. Det blir ett så att säga prövoår då vi får tid att argumentera med SAAF-styrelsen. Fördelen är att vi också kommande år kan erbjuda våra medlemmar kvartalstidskriften till rabatterat pris, nackdelen är att GAF:S styrelse inte längre känner det verkliga stödet från SAAF. Ett seriöst alternativ är att efter 2017 lämna SAAF och ansluta till SAS, Svenska Astronomiska Sällskapet, liksom KAF i Karlskrona gjort, enligt Ulf Petersson, ny GAF-styrelsemedlem, och det har inneburit en starkt förbättrad ekonomi.

§23. Ordföranden rapporterade om visningar för medlemmar och publika astronomiska aktiviteter under 2015 och 2016: Sagittaris 2015 i slutet av augusti blev det vädermässigt och astronomiskt mest lyckade mötet i modern tid men satte fokus på att dessa möten är en informell workshop, och inte en välorganiserad kongress, som några av deltagare tycktes ha missuppfattat att tro. Under hösten visade Lars Magnusson en uppskattad lokal astronomisk utställning med astrofoton och teleskop på Borgholms Bibliotek med bidrag av flera GAF-medlemmar i samband med Svenska Astronomisk Sällskapets arrangemang Astronomins Dag och Natt. Han föreslår att vi under 2016 utvidgar till även Färjestadens bibliotek och varför inte också Kalmar?

Sagittarius 2016 arrangeras den 31.8 till 3.9, och Vetenskapsfredag på Station Linné sista fredagen i september. Nyheten i år är att vi startat publika, astronomiska visningskvällar från Station Linné i Skogsby under sommarhalvåret och efter två nätter är resultatet utmärkt. Sagittarius-träffens hyra måste till stora delar klaras med hjälp av sponsring av medlemmar och utomstående, raggning av sponsorer pågår och en resultatlista publiceras på GAF Webben.

§24. Läget för Erik Johanssons till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa, Öland. GAF äger en “mellanbyggnad” samt den moderna 2×2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor. Under 2015 har besöken där varit sällsynta på grund av att ordföranden varit uppbunden av skötsel av sina åldrande föräldrar, men i sensommar görs besök tillsammans med Sven Bernesson, är planen.

§25. Läget GAF Hemsida som Claes Martinsson håller i. Periodis är det lugnare, periodvis är den mer aktiv och fler bidrag kommer in. Sammantagen är dock trafiken fortsatt hög. För att förenkla styrelsearbetet finns även en moltjänst mycloud där föreningsdokument, bilder med mera läggs upp. Claes Martinsson manar användarna att undvika att lägga upp kopior för att spara på utrymmet.

§26. Läget. Teleskoputlåningen till medlemmar i GAF. Sky Watchermonteringen HEQ5 är utlånad till Rose-Marie och Christer Johnsson i Broddaremåla som vill fortsätta att låna den ett tag till så att de hinner få instruktioner om hur den körs av de tidigare ägarna. GAF:s i fjol inköpta adapter för att hålla en mobiltelefon rätt ovanför teleskopokularet lånas fortfarande av den tidigare medlemmen Johan Lundström i Kalmar.

§27. GAF:s geologiverksamhet 2015 och 2016 lokalt. Geologiutflykterna var få under 2015 på grund av att ordföranden var bunden av föräldrarskötseln. Ett viktigt utflyktsmål återstår i våra trakter, och det är en en gammal gömd och erroderad nerslagskrater efter en asteroid norr om Kalmar. En geologiutflykt under Sag16-mötet efterlyses. Vart ska den gå?

§28. Projekt “Mörk himmel över Öland, version 1,0”, SQM-mätningar och dokumentation av obsplatser. Arbetet har kommit långt. Det återstår en efterkontroll med en annan SQM-mätare för att avfärda eller bekräfta några riktigt bra mätvärden. Jörgen Tannerstedt, Lars Magnusson, Jörgen Danielsson jobbar med projektet. Eftersom Jörgen Tannerstedt inte kunde närvara vid årsmötet föreslog ordföranden ett separat Mörk Himmel Öland-möte så snart som det går vilket mötet beslöt om.

§29. Diskussion. Projektplaner på “Ett fjärrstyrt observatorium av medlemmar i GAF”, som hyrs in hos Station Linné, Ölands Skogsby. Jörgen Danielsson rapporterade kort om informationen han fick i samband med deras årsmöte. De är inte negativa till en robot men i första hand är intresset att bygga ett avancerat, publikt observatorium närmare bebyggelsen. Till att börja med ska stationen få fiberanslutning. Idag känns ett robotobservatorium avlägset på grund av alla de planer för nybyggnad och expansion som SL har då de köper en större markbit norr ut. Lars Magnusson har gjort ett universitetsarbete vid LNU i entreprenörsskap med ett tänkt observatorium på SL som utgångspunkt, rapporterade han.

I avvaktan på ett robotobservatorium på mellersta Öland berättade Jorgen Danielsson, ordförande, om de praktiska planerna för att starta ett litet pilotprojekt i Madesjö på en privat fastighet i bra läge för tester av hårdvara och mjukvara. Projekt i liten skala är en metodik som Nasa, den amerikanska rymdflygsstyrelsen använder. Claes Martinsson är intresserad. Fastigheten ansluts till fiber i början av juni. Här skulle användare kunna bidra med utrustning som de redan äger och betala en mindre hyra för att utnyttja platsen. Det skulle räcka med en liten men modern montering och en eller par mycket små teleskop samt en liten inneslutning med öppningsbart tak typ minifriggebod-förrådsskjul osv.

§30. Övriga frågor

  • GAF har via hans sambo Thomas Gustafsson fått en donation om 3 stycken Meade ETX AT70-datoriserade refraktorer efter den på grund av sjukdom avlidne tidigare GAF-medlemmen i Berga Anton Platz. De blir ett utmärkt komplement att erbjuda nybörjarna eftersom GAF:S eget instrument av samma modell inte längre fungerar. Ingår i donationen gör också några astronomiböcker.
  • Jörgen Danielsson önskade köpa GAF:s 25×100 mm fältkikare, bättre beg och med defekt optik och fokusering för 1500 kronor. Detta godkändes av årsmötet.
  • I backspegeln: Sagittarius 2015 – videoclips – filmat av Jörgen Danielsson. Det blev ett längre årsmöte, och videovisningen tar vi vid ett senare tillfälle.

§31. Årsmötet avslutades

 

Som traditionen bjuder så bjöd sedan deltagarna GAF på smörgåstårta och mineralvatten till lunch.

Justerat av:
Jörgen Danielsson, Nybro-Madesjö den 10.6.2016
Alf-Arne Olsson, Färjestaden den 16.6 2016
Roland Mattsson, Köpingsvik den 16.6 2016