GAF:s årsmöte 25 februari 2007

Protokoll fört vid årsmötet med Grönhögens Astronomiska Förening, GAF, den 25 februari klockan 15 hos ordförande Jörgen Danielsson, Hasselstigen 2D, 386 30 Färjestaden.

Närvarande: Jörgen Danielsson, Veronica Tyrlöv, Alf-Arne Olsson, Christopher Allen, Martin Nilsson, Lennart Malmberg, Claes Martinsson, (på videolänk från Tokyo).

§1. Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Sittande

§3. Dagordningen fastställes för mötet – Godkändes

§4. Val av sekreterare för mötet – Ordförande

§5. Val av justerare av årsmötesprotokollet – Veronica Tyrlöv, Christopher Allen

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelse för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening 2006, upplästes av ordförande och godkändes.

§8. Revisionsberättelse för GAF 2006, upplästes av revisor Alf-Arne Olsson och godkändes.

§9. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2006 – Årsmötet beviljade ansvarsfrihet

§10. Val av ordförande för GAF 2007 – Jörgen Danielsson, Färjestaden, 1 år, omval

§11. Val av vice ordförande 2007 – Fred Johansson, Växjö, 1 år, omval

§12. Val av kassör 2007 – Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, nyval

§13. Val av vice kassör 2007 – Sven Bernesson, Uppsala/Kalmar, 1 år, omval

§14. Val av sekreterare 2007 – Vakant

§15. Val av övriga styrelseledamöter: Claes Martinsson, Tokyo/Kalmar, 1 år, nyval, Helmuth Petersson, Kalmar, 1 år, omval.

§16. Val av suppleanter i styrelsen: Erik Johansson, Lunda, 1 år, nyval, Staffan Johansson, Mönsterås, 1 år, omval

§17. Val av föreningsrevisor för 2007: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1 år, ordinarie, omval, Sigvard Matts, Växjö, 1 år, omval.

§18. Val av valberedning för 2007: Fredrik Nordman, Köping, 1 år, omval, suppleant, Rose-Marie Ohlsson, Broddaremåla, 1 år, omval.

§19. GAF:s firmatecknare ordföranden och kassören var för sig – Godkändes

§20. Avgåernde kassör Veronica Tyrlöv föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2006. Godkändes av årsmötet.

§21. Kassören föredrog även verksamhetsplan och budget för 2007 – Godkändes av årsmötet.

§22. Medlemsavgiften för 2008. Vid styrelsemötet i höstas föreslog ordföranden en sänkning från 250 till 150 kronor för GAF och inklusive gruppanslutning för 95 kronor till SAAF med tanke på att GAF inte längre betalar någon hyra av observatorium.

Efter diskussion beslöt årsmötet att GAF:s årsavgift för 2008 ska vara 200 kronor inklusive 95 kronor till SAAF. Sedan tidigare finns ett beslut om individuell årsavgift för ungdom på 125 kronor per år inklusive 95 kronor till SAAF.

§23. Ordföranden rapporterade om kommande publika astronopmiska aktiviteter. I sommar arrangerar GAF/SAAF åter en Sagittarius stjärnträff på södra Öland med Medborgarhuset i Grönhögen som utgångspunkt. Det blir mellan den 19 och 22 juli, visserligen bara med astronomisk skymning, men det går utmärkt att testa sina instrument och kombinera med semestertiderna. Under sensommarern 2008, däremot, sker mötet åter i början av augusti under perfekta förhållanden eftersom Månen inte stör.

§24. Övriga frågor. · Christopher Allen föreslår namnbyte på föreningen eftersom vi inte längre har någon anknytning till Grönhögen. Det finns för tillfället tre olika namnförslag, men GAF:s medlemmar är välkomna att hitta på fler och lämna till ordföranden. Årsmötet beslöt att överlåta till styrelsen att fundera på frågan och redovisa resultatet vid ett möte senare i år.

§25. Ordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Färjestaden den 3 mars 2007
Ordförande i GAF, Jörgen Danielsson, sekreterare vid årsmötet

Justerat av:
Christopher Allen
Veronica Tyrlöv

Leave a Reply