GAF:s årsmöte 29 April 2017

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED GAF 2017

Tid: Lördagen den 29 April, 2017 Klockan 10.00
Plats:
Station Linné, Ölands Skogsby
Närvarande: Jörgen Danielsson, Fred Johansson, Christopher Allén, Alf-Arne Olsson, Claes Martinsson (på Skype från Tokyo), Rose-Marie Johnsson, Christer Johnsson, Lars Magnusson, Anders Ebbesen, Jörgen Tannerstedt

 

FÖREDRAGNINGSLISTA:

§1. Ordföranden hälsade alla välkomna.

§2. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna – Jörgen Danielsson

§3. Dagordningen fastställs för årsmötet – Godkändes

§4. Val av sekreterare för årsmötet – Sittande

§5. Val av två justerare av årsmötesprotokollet – Chris Allén, Alf-Arne Olsson

§6. Årsmötets behöriga utlysande – Godkändes

§7. Verksamhetsberättelsen för GAF, Grönhögens Astronomiska Förening, 2016 – Föredrogs av ordföranden och godkändes.

§8. Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen och utfallet för 2016. – Godkändes

§9. Revisionsberättelsen för GAF 2016 – Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet

§10. Ansvarsfrihet för GAF:s styrelse under 2016  – Beviljades av årsmötet.

§11. Kassören föredrog verksamhetsplan och budget för 2017 – Godkändes

§12. GAF:s firmatecknare under 2017 – Ordföranden och kassören var för sig –  Godkändes

§13.Val av ordförande för GAF 2017 – Jörgen Danielsson, Nybro, 1 år, omval, – Godkändes

§14.Val av vice ordförande 2017 – Fred Johansson, 1 år, omval, Godkändes

§15.Val av kassör 2017 – Fred Johansson, 1 år, omval, – Godkändes

§16.Val av vice kassör 2017 – Sven Bernesson, Uppsala, 1 år, omval – Godkändes

§17. Val av sekreterare 2017: – Vakant. Uppgiften sköts av ordföranden. Godkändes.

§18. Val av övriga styrelseledamöter för 2017: Claes Martinsson, Tokyo/Kalmar, 1 år, omval, Martin Nilsson, Färjestaden, 1 år, omval. – Godkändes

§19. Val av två suppleanter i styrelsen 2017: Lars Magnusson, Borgholm, 1 år, omval, Ulf Petersson, Karlskrona, omval. – Godkändes

§20. Val av föreningsrevisor för 2017: Alf-Arne Olsson, Färjestaden, 1år, ordinarie, omval, suppleant förslag Christopher Allen, Färjestaden, 1 år, omval – Godkändes

§21. Val av valberedning för 2017: Ordinarie Rose-Marie Johnsson,Broddaremåla, 1 år, omval. Suppleant vakant. Det är svårt att hitta en lämplig person i en liten förening. Rose-Marie Johnsson och ordföranden rådgör tills vidare i valberedningsarbetet.

§22. * Medlemsavgiften för 2018. Styrelsen föreslog att årsmötet skulle godkänna styrelsens förslag på
fortsatt avgift på 200 kronor för vuxna medlemmar i GAF och fortsatt gruppanslutning till SAAF vilket numera sedan november 2011 kostar 110 kronor på grund av ökad tryckkostnad för Telescopium. Därmed blir 90 kronor blir alltså kvar till GAF.
NOT *: Förslaget omfattade också att årsmötet beslutar även att GAF för 2018 ska ha avgiftstypen stödmedlem på 100 kronor som gäller för person som är gruppansluten i SAAF i en annan lokalförening men som även vill vara med i vår förening. En person ska alltså inte kunna vara gruppansluten två gånger. (Detta är godkänt av SAAF genom vice ordförande Jan Persson). – Förslaget godkändes av årsmötet.

§23. Ordföranden rapporterade om visningar för medlemmar och publika astronomiska aktiviteter under 2016 vid Station Linné och de kommande under 2017: Sagittarius 17, Vetenskapsfredag samt under våren, försommaren och senare hösten allmänhetens visning. – Informationen godkändes.

§24. Läget för Erik Johanssons till GAF donerade instrument och observatorium utanför Kastlösa, Öland. GAF äger en “mellanbyggnad” samt den moderna 2×2 meters byggnaden avsedd för mindre teleskop som en refraktor.  – Inget har hänt det senaste året. – Informationen godkändes.

§25. Läget GAF Hemsida som Claes Martinsson håller i. Aktiviteten-trafiken är fortsatt hög men det krävs hela tiden nya inlägg. Han ska undersöka några lay out tekniska detaljer. – Informationen godkändes.

§26. Läget. Teleskoputlåningen till medlemmar i GAF. – Ordföranden rapporterar om att det fortfarande finns ett intresse men lånen är numera längre. HEQ5 + en 6 tum f/5 Newtontub är aktuell liksom en av de donerade Meade ETX AT70. – Godkändes.

§27. GAF:s geologiverksamhet  2017 lokalt. En idé om ett par utflyktsmål finns. – Ordförandens ambition är att i alla fall en geologiutflykt ska kunna genomföras senare under 2017. Intresset är stort och arrangemanget är lätt att planera.

§28. Projekt “Mörk himmel över Öland, version 1,0”, SQM-mätningar och, dokumentation av obsplatser. Arbetet har kommit långt.  – Jörgen Tannerstedt, Lars Magnusson, Jörgen Danielsson är främst engagerade men Ulf Petersson har också hjälpt till. Ordföranden rapporterade om arbetet med att sprida information om det. (En detaljerad redogörelse finns att läsa på gaf.homeip.net). Arbetet fortsätter till hösten. GAF har formellt till IDA anmält att arbetat pågår. Årsmötet godkände ordförandens förslag om att donera USD 50 till IDA, International Dark Sky Assosciation.

§29 Projekt Planer på “Ett fjärrstyrt observatorium av medlemmar i GAF”, som hyrs in hos Station Linné, Ölands Skogsby – Inget hände under 2016 och någon anslutning till fiber gjordes inte. Situationen var avvaktande inte minst därför att köpet av marken där ett sådant observatorium skulle kunna stå ännu formellt inte handlagts färdigt och köpts in. Ledningen för Station Linné argumenterar vidare sedan länge främst för att ordna ett publikt observatorium för allmänhetens visningar och är tveksam till fjärrstyrda robotobservationer. Ordföranden testade under hösten helt privat en grundstomme till möjlig konstruktion för ett fjärrstyrt observatorium som kan inrymma ett mycket litet instrument och fick värdefulla tekniska råd av besökande Claes Martinsson. Det skulle kunna gå att bygga ett miniobs på det viset.

§30. Övriga frågor:
En meteorkamera för GAF ansluten till det nationella meteorkameranätverk som drivs av Uppsala Universitet är under planering. Föreslagen plats Hedv 2 i Nybro, till att börja med och där finns en fiberanslutning till internet som kan aktiveras. – Föredrogs av Claes Martinsson-Jörgen Danielsson. Årsmötet beslöt att satsa på att köpa in en lämplig kamera och övrig utrustning som behövs. Claes Martinsson gör det under sitt nästa Kina-besök. Kostnaden hamnar på ett par 1000-lappar, cirka.

§31 Årsmötet avslutades

 

Som traditionen bjuder så bjöd sedan GAF deltagarna i årsmötet på smörgåstårta till lunch.

Justerat av:
Chris Allen, Färjestaden
Alf-Arne Olsson, Färjestaden
Jörgen Danielsson, Nybro, ordf i GAF